| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Sekretariat

07 grudnia 2012 14:09 | Sekretariat

DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ, KARTY ROWEROWEJ I ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,

karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności

w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

 1. Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624)

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

  I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

  1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
   z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 1 do pobrania
   w Sekretariacie.
  2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko
   i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.
  3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.
  4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

  II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

  1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
  2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).
  3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
  4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.
  5. Załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej

  III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

  1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
  • rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
  • roku ukończenia szkoły / klasy.

  Załącznik nr 3 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej

  1. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
  2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
  3. Termin wykonania duplikatu do 7 dni jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się
   w Szkole.
  4. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
  5. Duplikat zawiera:
  • wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,
  • dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
  • pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
  • datę wystawienia duplikatu,
  • podpis dyrektora szkoły,
  • pieczęć urzędową.
  1. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
  2. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
  3. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.
  4. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

  IV. Powyższe opłaty należy wnosić na konto.

  Urząd Miejski w Janikowie, Nr rachunku: 57 8185 0006 0008 8574 2000 0006
  w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie;
  – z dopiskiem: opłata za duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej;  imię i nazwisko ucznia.

Przeczytano: 13759 razy. Wydrukuj|Do góry