| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Komunikaty

12 marca 2015 11:22 | Komunikaty

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016

Część III

Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016

 

§ 5
Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły
2.Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
3.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
4.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata
do szkoły.
5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej
7.Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
lub informację o liczbie wolnych miejsc.
8. Listy, o których mowa w ust. 6 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
9.Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust.6 i 7, jest określany
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
13. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
14. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola,odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
15. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odwołania.
16.Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w klasie pierwszej, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
18. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
19. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
20.Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa załącznik nr 4 do regulaminu.
21. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do szkoły.
22. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

 

Przeczytano: 706 razy. Wydrukuj|Do góry