| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Komunikaty

12 marca 2015 11:20 | Komunikaty

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016

Część II

Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016

 

§ 3
Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata do każdego oddziału przedszkolnego.
2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na    obszarze Gminy Janikowo 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa     w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym     etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które     mają jednakową wartość określoną liczbą punktów:
1) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1pkt,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
4. W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,     o którym mowa w ust. 3 lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje     wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Janikowo mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z ust. 1 – 5 szkoła dysponuje wolnymi miejscami w tym oddziale przedszkolnym.
6.W przypadku     większej liczby kandydatów niż miejsc w oddziale przedszkolnym przeprowadzone zostanie     postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w ust. 1 - 5.

 

§ 4
Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do oddziału przedszkolnego

 

1.Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego rodzic kandydata składa do  dyrektora.
1) druki wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły.
2) dopuszcza się możliwość pobierania druku wniosku ze strony internetowej szkoły
2.Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do regulamin
3.Do wniosku dołącza się odpowiednio:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata załącznik nr 3
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)
5) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący w tym oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił takie kryterium.
4.Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 cdn..

Przeczytano: 689 razy. Wydrukuj|Do góry