| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Komunikaty

12 marca 2015 11:12 | Komunikaty

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016

Część I

Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
2.Art.6a USTAWY z dnia 6 grudnia 2013 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 

§ 1
 Postanowienia ogólne

1.Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej szkole.
a) wzór deklaracji określa załącznik nr 1 regulaminu.
2.Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
4.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
5.Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
6.O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor,
z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku którzy są przyjmowani z urzędu.
7.Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 8, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
8.Ilekroć w treści zasad przyjmowania dziecka do oddziału przedszkolnego jest mowa o:
a) regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im.Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016”
b) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział klasy “0” w szkole podstawowej, działającej w ramach ustawy o systemie oświaty, dla której organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
c) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku
d) dziecku – należy przez to rozumieć wychowanka oddziału przedszkolnego szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku
e) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku
f) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Janikowo
f) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
g) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
h) osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
                                                                            

§ 2

Kandydaci do oddziału przedszkolnego

1.W celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego do oddziału przedszkolnego w szkole przyjmowane są dzieci 5 letnie.
2. W przypadku funkcjonowania w szkole oddziału przedszkolnego dla dzieci młodszych mogą być przyjmowane dzieci 4 letnie.
3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej     jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8   
lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku     kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

4.Do oddziału przedszkolnego, mogą być     przyjmowane w ramach integracji, na ogólnie obowiązujących zasadach dzieci    niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków lokalowych placówki), jeżeli nie wymagają     one odrębnego trybu życia i specjalistycznej indywidualnej opieki oraz nie zagrażają     bezpieczeństwu pozostałych wychowanków w oddziale.

 

 

cdn...

Przeczytano: 709 razy. Wydrukuj|Do góry