| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Komunikaty

27 lutego 2015 13:30 | Komunikaty

ZGŁOSZENIE DO KLASY I DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA Z LUDZISKA W LUDZISKU

do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

 

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ !
Zgłoszenie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

Pieczęć szkoły

ZGŁOSZENIE DO KLASY I DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA Z LUDZISKA W LUDZISKU

I.DANE OSOBOWE KANDYDATA:

1 Imię i nazwisko……………………………………………………………………….

2.Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..

3Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..

4. PESEL

                     

5.Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku braku numeru PESEL ….................................................................................................................

II DANE OSOBOWE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW*

MATKA/OPIEKUN PRAWNY*

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY*

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekunki*

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*

Adres zamieszkania

 

 

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

 

Telefon kontaktowy

 

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

 

Adres poczty elektronicznej


Jednocześnie oświadczam, że dziecko w roku szkolnym 2014/2015 odbyło obowiązkowe przygotowanie przedszkolne  w oddziale przedszkolnym/przedszkolu (niepotrzebne skreślić)  ……………………………………………………………………………...................................

(nazwa i adres placówki)      


…................................................................................... …..........................................................
miejscowość                                                                                      data

………………………..................................................         …………………..……..………………………………………......

czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

 

 

Przeczytano: 947 razy. Wydrukuj|Do góry