| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Komunikaty

27 lutego 2015 11:53 | Komunikaty

CZĘŚĆ I Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do I klasy Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

CZĘŚĆ I

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do I klasy

Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
2.Art. 8 USTAWY z dnia 6 grudnia 2013 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w ustalonym dla szkoły obwodzie przyjmuje się z urzędu.

2. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza się jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

4. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

5. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku którzy są przyjmowani z urzędu.

6. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 5, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

7.Ilekroć w treści zasad przyjmowania dziecka do klasy pierwszej jest mowa o:
a) regulaminie- należy przez to rozumieć „Regulamin postępowania rekrutacyjnego do I klasy Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku ”

b) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana z Ludziska w Ludzisku

c) klasie pierwszej - należy przez to rozumieć oddział klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Jana
z Ludziska w Ludzisku,

d) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska
 w Ludzisku

e) dziecku- należy przez to rozumieć dziecko zamieszkałe w ustalonym dla szkoły obwodzie,

f) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

g) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Janikowo

h) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

i) obwodzie - należy przez to rozumieć obwód szkoły ustalony uchwałą rady Miejskiej w Janikowie
do którego należą miejscowości: Balice, Góry, Ludzisko, Kołuda Wielka, Ołdrzychowo, Skalmierowice.

§ 2

Kandydaci do I klasy

1.W roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem szkolnym objęte są:

a) dzieci sześcioletnie , urodzone w pierwszej połowie 2008 roku czyli do 30 czerwca, które miały odroczenie obowiązku szkolnego

b) dzieci sześcioletnie , urodzone w drugiej połowie 2008 roku, czyli od 1 lipca do 31 grudnia,

c) wszystkie dzieci pięcioletnie urodzone w 2009 roku.

§ 3

Etapy oraz kryteria postępowania rekrutacyjnego

1. Do klasy pierwszej, na podstawie zgłoszenia rodziców, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata do klasy pierwszej.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności ustalonych kryteriów.

5.W postępowaniu rekrutacyjnym ustala się następujące kryteria, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych:
a) kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole- 20 pkt.

b) w szkole obowiązek szkolny spełniało lub spełnia rodzeństwo kandydata -15 pkt.

c) w obwodzie szkoły pracuje przynajmniej jeden rodzic kandydata-10 pkt.

d) kandydat ma zapewniony dowóz do szkoły bez konsekwencji organizacyjnych oraz finansowych dla organu - 5 pkt.

6. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę:

a) w pierwszej kolejności  miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanej)

b) następnie najwyżej punktowane kryterium które spełnia kandydat

cdn.

Przeczytano: 658 razy. Wydrukuj|Do góry