| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Aktualności

31 sierpnia 2020 16:27 | Aktualności

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku w czasie epidemii

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej
im. Jana z Ludziska w Ludzisku w czasie epidemiiI. Przepisy ogólne

1.Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Ludzisku  w okresie od 1 września 2020 do odwołania.
2.Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.
3.Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
4.Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów, szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszany, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym a część w systemie online.
5.Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi  adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego  należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres spludzisko@janikowo.com.pl lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie  pod numer 523514452.
6. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres spludzisko@janikowo.com.pl lub telefonicznie pod numerem 523514452, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
7.Szkoła Podstawowa w Ludzisku prowadzi ścisłą ewidencję osób przebywających na terenie placówki.
8.Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby
o nieustalonej tożsamości.
9.W stacjonarnym trybie pracy szkoły nie dokonuje się pomiaru temperatury osobom przychodzącym.

II. Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy szkoły.

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
4.W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.
5. Dowóz do  szkoły, odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: 
1) danym środkiem transportu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.
b) 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.
2) w trakcie przejazdu  autobusem szkolnym obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
3) za przestrzeganie wymogów o których mowa w ppkt 2 odpowiada opiekun w autobusie szkolnym
4) dezynfekcja rąk odbywa się przed wejściem do autobusu.
6.W szkole funkcjonuje główne wejście do budynku.
1) Przy wejściu do budynku szkoły wydzielona zostaje bezpieczna przestrzeń wspólna (wiatrołap), która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w przypadku pojawienia się osoby zakażonej
SARS-CoV-2 , która weszła na teren placówki.
7.Przy wejściu do budynku szkoły:
1)  umieszczona jest  informacja o obowiązku zachowania dystansu społecznego, dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego,
2
) znajduje się  płyn do dezynfekcji rąk
3) wyznaczony pracownik szkoły nadzoruje dezynfekcję rąk  osób wchodzących do szkoły
4) zostają umieszczone numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych
5) umieszczona informacja „Na teren szkoły może wejść
TYLKO OSOBA ZDROWA bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji ”
8.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
9.Opiekunowie odprowadzający dzieci mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
10. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum:
1) z zewnątrz do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2) osoby z zewnątrz mogą przebywać w szkole tylko za zgodą dyrektora i na zasadach przez niego ustalonych,
3) obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
4) osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
5) osoby z zewnątrz, których wejście do szkoły zostało uzgodnione są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
11.Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik szkoły (w środkach ochrony osobistej).
12.
W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia zobowiązani są oni do podania swoich  aktualnych numerów telefonów. 13.Rodzic/prawny  opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność , w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
1) pomiaru temperatury dokonuje się
termometrem bezdotykowym,
14.Wszyscy pracownicy szkoły są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
15.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy niezwłocznie:
1) odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
2) powiadomić dyrektora szkoły
3) powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
16.W miarę możliwości należy:
1) zachowywać dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w przestrzeniach wspólnych,

2) ograniczać gromadzenie się osób przebywających na terenie szkoły ( uczniów, pracowników, rodziców/opiekunów)
3) unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

17.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
18.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
18.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
19.Środki dezynfekcyjne znajdują się przed wejściem do każdego pomieszczenia w miejscu wyznaczonym i odpowiednio oznaczonym stosowną informacją oraz instrukcją, muszą być łatwo dostępne.
20. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

III. Zasady bezpiecznego korzystania z szatni.

1.Uczniowie w szkole nie korzystają z dotychczasowej szatni.
2. Swoją odzież uczniowie:
1) przechowują w szafkach na korytarzu,
2) przechowują na oparciach krzesełek w klasie i zabezpieczają elastyczną opaską.
3. Uczniowie korzystający z szafek na korytarzu mają obowiązek zachować dystans społeczny.
4. Uczniowie, których szafki sąsiadują ze sobą, nie mogą korzystać z nich jednocześnie.
5.Uczniowie nie powinni wymieniać się swoją odzieżą.
6.Jeżeli uczniowie muszą się ubrać przed wyjściem na boisko szkolne korzystanie przez nich z szafek nadzoruje nauczyciel, z którym realizowali lekcję.
7.Po powrocie uczniów z przerwy lekcyjnej korzystanie przez nich z szafek nadzoruje nauczyciel z którym będą realizowali kolejna lekcję.
8. Przy każdym boksie szatni oraz przy szafkach uczniowskich znajduje się środek do dezynfekcji rąk.

IV. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych i na przerwie.

1.Wszystkie zajęcia danej klasy odbywają się w jednej wyznaczonej sali, zgodnie z przydziałem sal w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2.W miarę możliwości uczniowie nie zmieniają sal – to nauczyciele przychodzą do uczniów na zajęcia, uczniowie w ciągu dnia przebywają w jednej sali lekcyjnej.
3.Uczniowie w sali mają stałe wyznaczone miejsca miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać bez zgody wychowawcy.
4.Dyżur nauczyciela rozpoczyna się od godziny 7.30.
5.Nauczyciel z którym uczniowie maja pierwszą lekcję odprowadza uczniów od wejścia do sali lekcyjnej, w której uczniowie będą realizować pierwsze zajęcia.

6.Przed każdymi zajęciami   uczniowie myją lub dezynfekują ręce zgodnie z instrukcjami w tym zakresie.
7
.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
8.Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi ani podręcznikami między sobą.
9. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, nie organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań związanych z wymianą rzeczy należących do innego ucznia, uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym.
10. Uczniowie nie powinni korzystać z jednego podręcznika lub pomocy dydaktycznej.
11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe oraz organizacji pracy w małych grupach lub parach.
12.Pomoce dydaktyczne oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować:
13
.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
14.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
1) prowadzi się ewidencję wietrzenia,
2) za wietrzenie sal w czasie zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący,
3) za wietrzenie sal w czasie przerwy odpowiada nauczyciel który zakończył lekcję.
15.Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
16.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
17.Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych miejscach. Aby ograniczyć liczbę uczniów przebywających jednocześnie na korytarzach w czasie przerw - część oddziałów przerwy spędza w salach, a część wychodzi na korytarz do wyznaczonego miejsca.
18. Na korytarze wychodzą przemiennie uczniowie z co drugiej sali lekcyjnej.
19. W czasie przebywania w szkole, szczególnie w przestrzeniach wspólnych na przerwach (korytarze, szatnie, wejścia) uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1, 5 m od drugiej osoby.
20. Do zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole, „ Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych i na przerwie” stosuje się odpowiednio.

V. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania w bibliotece szkolnej.

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów oraz nauczycieli codziennie w godzinach określonych w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2. Osoby z zewnątrz mogą korzystać z biblioteki szkolnej za zgodą dyrektora szkoły i na warunkach przez niego ustalonych.
3. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
4. Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej, jednorazowych rękawiczkach.
5.W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  1,5 m odległości od siebie.
6. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.
7. Dla książek i innych materiałów przechowywanych i udostępnianych w bibliotece szkolnej obowiązuje 2 dniowy okres kwarantanny bibliotecznej.
8. Oddawane książki i inne materiały są umieszczane w wyznaczonym miejscu opisanym: „Kwarantanna biblioteczna” oraz datą.
9. Po upływie obowiązkowej kwarantanny bibliotecznej, książki i materiały można bezpiecznie wypożyczyć innym.
10. Bibliotekarz prowadzi ewidencję kwarantanny bibliotecznej.

VI. Zasady bezpiecznego spożywania posiłków oraz zachowania się na stołówce szkolnej.

1.Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
2. Dopuszcza się spożywanie posiłków „ drugie śniadanie”przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
1) Dzieci, posiłki przynoszone przez siebie do szkoły, spożywają przy stolikach w swoich salach na wyznaczonej przewie śniadaniowej
2)
Dzieciom nie wolno wymieniać się swoimi posiłkami.
3.Nauczyciel odpowiedzialny jest za przeprowadzenie wcześniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących uczniom do jego spożycia.
4.Niedokończony posiłek uczeń może schować w swoim pojemniku lub woreczku na jedzenie.
5.Nie zjedzone resztki posiłku należy wrzucić do pojemnika na odpady.
6.Po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
7. Obiady dzieci spożywają w stołówce szkolnej.
8.W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków, nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce oraz pracownicy obsługi wydający posiłek.
8.Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
9.W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
8.Miejsca spożywania posiłków na stołówce wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
9.Obiady spożywane są przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
10.Przy zmianowym wydawaniu posiłków obowiązuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
11.Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 12.Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

VII. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.W ramach utrzymywania czystości w budynku szkoły zaleca się:
1) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
2) utrzymywanie czystości w ciągach komunikacyjnych,
3) utrzymywanie czystości w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej wraz z zapleczem
oraz bibliotece szkolnej
4) utrzymywanie czystości w stołówce szkolnej,
5) dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, klawiatur,
6) wszystkie czynności są monitorowane.
2.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
3.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty/instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
4.Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
1) Przed wejściem do toalety uczeń dezynfekuje lub myje ręce
2) Toalety są dezynfekowane po wyjściu każdego ucznia, który z niej korzystał
3) Za dezynfekcję odpowiada dyżurujący pracownik obsługi.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać:
1) certyfikatów stosowanych środków do dezynfekcji,
2) zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
3) czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji!
5.W razie konieczności, szczególnie, gdy do sali ma  wejść nowa grupa uczniów, wyznaczeni pracownicy obsługi zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
6.Szkoła prowadzi rejestr higieny, czyszczenia i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

VIII. Organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych.

1.Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali.
2.
Do grupy przyporządkowani są ci sami wychowawcy.
3.
W grupie może przebywać maksymalnie 25.
4.Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
5. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
7.Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować
8.Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. W przypadku takiego zdarzenia opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym i zabezpieczają je.
9.Dziecko nie powinno zabierać  z placówki do domu przedmiotów lub zabawek.
10.Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11.Należy unikać stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
12.Wychowawcy powinni zachowywać  dystans społe
czny  między sobą wynoszący min 1,5 m.
13. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny wobec pracowników, dzieci oraz innych rodziców wynoszący min. 1,5 m
15. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do wyznaczonej przestrzeni wspólnej  z zachowaniem zasady-1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi  1,5 metra, przy czym należy rygorystycznie  przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa , rękawiczki jednorazowe  lub dezynfekcja rąk)
16.W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły może przebywać na terenie szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa , rękawiczki jednorazowe  lub dezynfekcja rąk) tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
17.Należy ograniczyć dzienną  liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając im zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

18. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
19.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane  wyłącznie przez osoby zdrowe.
20. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
21.W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka zobowiązani są oni do podania swoich  aktualnych numerów telefonów
22.Rodzic/prawny  opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność , tzn. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
23.Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy:
1)  odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem  minimum 2 m odległości od innych osób;
2)  niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
24.Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
25. Nie organizuje się żadnych wyjść ani spacerów dzieci poza teren szkoły.
26. Wychowawca  jest zobowiązany przeprowadzać dla dzieci codzienny instruktaż w
zakresie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

IX. Czynności higieniczno-sanitarne obowiązujące w oddziałach
przedszkolnych.

1.W zakresie higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni obowiązują przepisy niniejszego regulaminu a ponadto:
1) Szczególnym rygorom w zakresie ochrony osobistej podlegają czynności higieniczne u dziecka.
2) Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej ( jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka)
3) Wychowawca  jest zobowiązany regularnie myć ręce oraz  dopilnować regularnego mycia rąk przez dzieci, a w szczególności:
a)  po przyjściu do przedszkola,
b)  przed jedzeniem/piciem i po jedzeniu/piciu
c)  po powrocie do sali lekcyjnej,
d) po skorzystaniu  z toalety,
e)
po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa.
4) Obowiązuje bieżąca dezynfekcja toalet:
a) wychowawca zgłasza wyznaczonemu pracownikowi obsługi konieczność skorzystania przez dziecko z toalety;
b) po skorzystaniu z toalety wyznaczony pracownik odprowadza dziecko i niezwłocznie dezynfekuje toaletę zgodnie z obowiązująca instrukcją w tym zakresie.
5) Wychowawca  jest zobowiązany przeprowadzać dla dzieci codzienny instruktaż w zakresie przestrzegania podstawowych zasad higieny.
6) Wychowawcy usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia,  przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.

X. Spożywanie posiłków przez dzieci w oddziałach przedszkolnych.
1.Dzieci, posiłki przynoszone przez siebie do szkoły, spożywają przy stolikach w swoich salach.
2.Dzieciom nie wolno wymieniać się swoimi posiłkami.
3.Wychowawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie wcześniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących uczniom do jego spożycia.
4.Niedokończony posiłek dziecko może schować w swoim pojemniku lub woreczku na jedzenie.
5.Nie zjedzone resztki posiłku należy wrzucić do pojemnika na odpady.
6.Po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

XI. Postępowanie z dzieckiem u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2  w Szkole Podstawowej
w Ludzisku.

1.Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki.

2.Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane,

3.Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. zasłony, firany, dywany….).

4.Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie  COVID 19,(np., kaszel katar podwyższona temp, duszność, biegunka) izoluje go w odrębnym pomieszczeniu. Dziecko z objawami choroby nie może samo opuścić szkoły!

5.Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą używać środków ochronnych, kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum
6.Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na szkolne boiska. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
7.Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami  sposób szybkiej komunikacji niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji  i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły.
8.Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły.
9. Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce, fartuchu  i w rękawicach ochronnych przyprowadza dziecko do wydzielonej strefy (wiatrołap)  i czeka na otwarcie drzwi przez rodzica – zachowuje właściwą odległość 2 m od drzwi, z tej odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości),
10.Rodzic  może podejść i otwierać drzwi wiatrołapu  tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta
11.Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch i rękawice.
12.Izolatka, w której przebywało dziecko jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal.
13. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników szkoły  informuje  powiatową stację  sanitarno- epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować  zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.
20. Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący  i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań i
zachowuje ją w dokumentacji szkoły.

XII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.
1.Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią po karetkę pogotowia  lub pod nr 999/ 112/ i koniecznie informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2.
Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem  (np. kaszel, katar, podwyższona temp, duszność,)  natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły.
3.
Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w odrębnym, przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatce.
4.
Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta.
5.Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochronnych osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych, fartucha z długim rękawem). Kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum – najlepiej jedna osoba.
6.Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji natychmiast informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci.  W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
7.
Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się do ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
8.W zależności od stanu pacjenta i decyzji inspekcji sanitarnej dyrektor:
1) Lekkie objawy - Dyrektor odsyła pacjenta do domu własnym środkiem transportu. Pracownik  nie może korzystać z komunikacji publicznej - do momentu przyjazdu transportu pracownik jest w izolacji
2) Stan poważny – pracownik wymaga hospitalizacji,Dyrektor dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację (wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem - do momentu przyjazdu karetki pracownik jest w izolacji
9.W obu przypadkach dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień, oraz przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji przedszkola oraz zawiadamia organ prowadzący.
10.Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się  z izolowanym najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice.
11.Izolatka, w której przebywał chory  jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana.
12.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
13.Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
14.Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

XII. Postępowanie z odpadami ochrony osobistej.
1.Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.
2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane w szkole przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku

Dyrektor szkoły Andrzej Antoniewicz

Przeczytano: 243 razy. Wydrukuj|Do góry