| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Aktualności

22 czerwca 2017 10:48 | Aktualności

Stypendia szkolne dla uczniów uzdolnionych od 12 roku życiaSTYPENDIUM DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

1. Stypendium dla uczniów uzdolnionych przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.
2. Stypendium przyznawane jest: 
a) uczniom osiągającym wyróżniające wyniki w nauce;
b) uczniom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie, działalności artystycznej; 
c) laureatom lub finalistom wojewódzkich, rejonowych, ogólnopolskich olimpiad lub konkursów przedmiotowych.

3. Warunkiem otrzymania stypendium za wyróżniające wyniki w nauce jest uzyskanie średniej ocen nie mniejszej niż 5,0 i wzorowej oceny z zachowania na koniec roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.

4. Przyznanie stypendium i jego wypłata następuje na wniosek. 

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć: 
 1) dyrektor szkoły; 
 2) rodzic (prawny opiekun);

5. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 20 lipca każdego roku w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie. 
 6. Do wniosku, o którym mowa należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego, zaświadczeń i dyplomów i innych dokumentów, które uzasadniają osiągnięcia kandydatów potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem. 
7. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub z uchwały Rady Miejskiej w Janikowie (załącznik do uchwały). 
Poniżej link do uchwały oraz wniosek.

Przeczytano: 926 razy. Wydrukuj|Do góry