| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spludzisko.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22

Treści lub funkcje niedostępne:

1.Niektóre dokumenty, zamieszczone są w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). (powód: (powód: powód: Przykładem takich informacji są: informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. )

2.Alternatywa w postaci tekstu.

a) strona nie zapewnia dla treści nietekstowych tekstu alternatywnego ( nie zawierają opisu treści, celu treści lub prezentują te same informacje co treści nietekstowe)

3.Dostępność mediów w zmiennym czasie

a) brak audiodeskrypcji mediów (materiały dźwiękowe i wideo nie zapewniają transkrypcji opisowej )

- nie jest zapewniona alternatywa tekstowa dla nagrań dźwiękowych przedstawiająca tę samą treść, co nagranie audio
- nie jest zapewniona alternatywa tekstowa albo audiodeskrypcja dla nagrań zawierających tylko wideo przedstawiająca tę samą treść, co nagranie wideo.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Antoniewicz , adres e-mail: spludzisko@janikowo.com.pl , telefon: 523514452.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem:
a) zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu
b) udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu
Żądanie powinno zawierać:
a) dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu
b) wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy
c) określenie dogodnego sposobu przedstawienia informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zostać zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ludzisku niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji lub niedotrzymania w/w terminów, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ludzisku, Ludzisko 10, 88-160 Janikowo, 523514452, spludzisko@janikowo.com.pl
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA - 800 676 676

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do szkoły jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Szklane drzwi wejściowe nie są oznaczone kontrastowo. Schody przed budynkiem nie są oznaczone kontrastowo

Dostosowanie korytarzy

Nie wszystkie wymiary drzwi odpowiadają wymaganiom, zastrzeżenia kierowane są do par drzwi, których szerokość w świetle ościeżnicy wynosi 70 cm i 80 cm.

Dostosowanie schodów

Nie dotyczy- budynek parterowy.

Dostosowanie wind

Nie dotyczy-budynek parterowy

Dostępność pochylni

Dostępna

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Niedostosowany

Prawo wstępu z psem asystującym

Tak

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego