| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Program Wychowawczy

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr18 /2013 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

 

z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w statucie szkoły

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA Z LUDZISKA W LUDZISKU

 

(uchwalony w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Ludzisku w dniu 27 września 2013 roku)

 

 

 

I.PODSTAWA PRAWNA

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)

 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

 

 

II.POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 

1) Tworzenie w szkole środowiska dla wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,duchowym),

 

1.kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Kształtowanie umiejetności współpracy w grupie

 

2 wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

 

3edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

4kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: szacunku dla dobra wspólnego, uczciwość,wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,

 

5kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych

 

kultur i tradycji. zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

 

6 wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym,(samowychowanie)

 

6.przygotowane dziecka do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.

 

7.Kształtowanie u dziecka umiejętności odróżniania dobra od zła,

 

8.Kształtowanie świadomości przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej ,Małej ojczyzny , wspólnoty narodowej,wspólnoty europejskiej)

 

9.Kształtowanie u uczniów konieczności dbania o przyrodę.

 

10.Podniesienie autorytetu rodziny, pomoc rodzinie w wychowaniu.

 

2.Stwarzać przyjazną atmosferę i pomagać dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.

 

a) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

 

b) uczenie właściwych postaw.

 

  1. rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych

  2. pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniowi oraz rodzinie

 

 

 

III ZADANIA I TREŚCI WYCHOWAWCZE

 

Oddział Przedszkolny

 

Obszar wychowawczy

Zadania i treści szkoły

Sposoby realizacji

Osiągnięcia – oczekiwane efekty

Uczeń:

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

1.Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.

2. Kształtowanie szacunku dla własnej miejscowości,

3.Kształtowanie szacunku dla własnego państwa

4. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych

5. Poznawanie historii szkoły

 

1. Organizowanie i udział w uroczystościachszkolnych, obchodach świąt państwowych i rocznic.

2. Opieka nad miejscami pamięci narodowej.

3. Poznawanie sylwetki patrona szkoły – Jana z Ludziska

4 . Poznanie przez dzieci godła, hymnu państwowego oraz symboli narodowych,

5.Poznawanie podstawowych praw i obowiązków
-praw dziecka i praw człowieka

wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby,

wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

wie, jak należy się zachować na uroczystościach

wie kto jest patronem szkoły

wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci;

Porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Przestrzeganie form grzecznościowych
Poznawanie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;
-poznawanie praw i obowiązków dziecka ,ucznia
Poznawanie zasad tolerancji i szacunku dla innych ludzi
Przedstawianie siebie innym

grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;

próbuje przewidywać i zrozumieć skutki swoich zachowań;

wie i rozumie że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

Poznawanie i przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia

Utrzymywanie porządku wokół siebie

Korzystanie z urządzeń sanitarnych na terenie szkoły i w innych miejscach użyteczności publicznej.

 

umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

samodzielnie korzysta z toalety;

samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba
o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

Wychowanie zdrowotne

Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie

Poznawanie zasad zdrowego trybu życia

dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem,

Wychowanie przez sztukę

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych

Udział w szkolnych uroczystościach i przedstwieniach,wycieczkach

wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym, prawach i potrzebach zwierząt

Jeżyk”- poznawanie zasad ochrony i pomocy zwierzętom
Dokarmianie ptaków w zimie

wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

  

I Etap edukacyjny klasy I-III

 

 

 

Obszar wychowawczy

Zadania i treści szkoły

Sposoby realizacji

Osiągnięcia – oczekiwane efekty

Uczeń:

Wychowanie obywatelskie

1. Poznawanie zasad bycia uczniem.

2. Poznawanie zasad bycia dobrym kolegą.

3. Kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka.

 

1. Poznawanie praw i obowiązków ucznia. Pełnienie określonych ról w klasie.

2. Tworzenie zasad bycia dobrym kolegą. Odgrywanie scenek dramowych.

3.Poznawanie zasad dobrego zachowania
4.Szkolny konkurs dobrych obyczajów

zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą),

respektuje je;

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;

wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy

grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami

w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do

pracy i wypoczynku;

odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie

krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym;

wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

 

Wychowanie rodzinne

1. Poznawanie zasad życia w rodzinie, identyfikowanie się z rodziną i jej tradycjami, tworzenie życzliwych więzi rodzinnych, podejmowanie i wypełnianie obowiązków domowych.

1. Uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych. Tworzenie prac plastycznych.

wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi,

wywiązuje się z powinności wobec nich;

identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe

i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że

trzeba do niej dostosować swe oczekiwania;

Wychowanie patriotyczne

1. Nabywanie wiedzy o kraju ojczystym.

1. Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych. Wykonanie flagi państwowej. Śpiewanie hymnu narodowego.

 

wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się

w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje

flagę i hymn Unii Europejskiej.

kulturalnie zachowuje się na w trakcie śpiewania hymnu

narodowego.

Wychowanie regionalne

1. Poznawanie swojej miejscowości i regionu.

1. Uczestniczenie w wycieczkach. Zapraszanie i rozmowy z osobami zasłużonymi dla miejscowości. Wykonanie mapy mentalnej ,,Moja mała Ojczyzna”. Udział w wydarzeniach lokalnych. Reprezentowanie szkoły, miejscowości, regionu. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej.

zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie

mieszka; uczestniczy w wydarzeniach

orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla

miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;

Wychowanie etyczne

1. Wychowanie w duchu takich wartości jak: skromność, jedność, tolerancja.

2. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego

3.Rozwijanie umiejętności poszanowanie mienia

4.kształtowanie postaw tolerancji wobec ludzi o innych poglądach i zasadach.

1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Oglądanie filmu edukacyjnego.

2.Przestrzeganie zasad poszanowania mienia.

3.Utrwalanie poczucie tolerancji wobec ludzi o odmiennych poglądach i zasadach postępowania.

wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się

bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w

trudniejszych warunkach.

wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu

pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;

nie niszczy otoczenia;

wie, że należy naprawić wyrządzoną szkodę;rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny;

 

Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej

i nieożywionej.

1. Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.

1. Uczestniczenie w konkursach przyrodniczych i akcjach na rzecz środowiska ,,Sprzątanie Świata”, ,,Dzień Ziemi”. Założenie i prowadzenie ,,ptasiej stołówki”. Zbieranie surowców wtórnych.

zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie

łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie

odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny,

zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę

i upalne lato,

podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie

zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów,

nadmierny hałas, kłusownictwo);

wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań

ekologicznych;

Wychowanie estetyczne i zdrowotne

1.Zasady higieny osobistej i otoczenia

2.Utrzymywanie porządku wokół siebie

 

Zagospodarowanie miejsc na materiały i przybory do pracy. Dekorowanie klasy. Korzystanie z urządzeń sanitarnych na terenie szkoły i w innych miejscach użyteczności publicznej. Uczestniczenie w konkursach np. ,,Czyste ręce”, ,,Dbaj o zęby”, ,,Proste plecy”. Współpraca z pielęgniarką. Bezpieczne korzystanie z urządzeń.

utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni

i w ogrodzie),

sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,

 

 

II Etap edukacyjny klasy IV-VI

 

 

 

Obszar wychowawczy

Zadania i treści szkoły

Sposoby realizacji

 

Osiągnięcia – oczekiwane efekty

Uczeń:

Poznajemy siebie i prezentujemy się dla innych

Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad;

kształtowanie właściwego

stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji; radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Zabawy integracyjna ,,Pozwólcie ,że wam się przedstawię...”

Ekspresja plastyczna, sporządzamy mapę mentalną ,,JA'' z zaznaczeniem swoich mocnych stron charakteru i działania

godzina wychowawcza kl 4

godzina wychowawcza kl 6

Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować, ma świadomość swoich zalet i wad

Potrafi porozumiewać sięz innymi.

Wychowanie rodzinne

1.Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej

2. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.

3. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.

4.Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania.

Wyjaśnianie znaczenie rodziny w życiu oraz wskazywanie przykładów praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny;

 

Ukazywanie wartości i znaczenia tradycji panujących w rodzinie.

Przygotowanie do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania,

Co roku (dzień Kobiet, Dzień Matki)

historia kl 4

j.polski kl 4

 

co roku (Tradycje świąteczne w moim domu)

 

 

Przygotowanie do życia w rodzinie kl 5 i 6

Bierze aktywny udział w życiu rodziny.

Dostrzega potrzeby swoje i innych członków rodziny, wyraża uczucia,wykazuje asertywność,

Udziela pomocy w potrzebie.

Rozpoznaje i rozumie psychofizyczne przejawy dojrzewania.

Akceptuje i poznaje własne ciało oraz potrafi ochronić własną intymność.

Wychowanie zdrowotne

1.Kształtowanie umiejętności, nawyków, przyzwyczajeń i postaw pozwalających na zachowanie zdrowia oraz przestrzeganie zasad higieny.

2. Kształtowanie umiejętności i nawyków odpowiedniego wykorzystywania czasu wolnego.

3. Kształtowanie sprawności fizycznej

 

Poznawanie i wdrażanie zasad zdrowego trybu życia

Poznawanie zasad higieny osobistej (pogadanki, formy wizualne).

Poznawanie zasad higieny otoczenia (toalety itp.)

Poznanie zasad racjonalnego żywienia się.

godzina wychowawcza kl 4

przyroda kl 4

godzina wychowawcza kl 5

Stosuje w praktyce zasady higieny osobistej i otoczenia

Umiejętnie spędza czas wolny

Ma świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie i rozwój psychofizyczny.

Wykazuje wzrost odporności na działanie niekorzystnych dla zdrowia warunków życia

Wychowanie moralne

1.Człowiek jako osoba, godnośćczłowieka.

2.Umacnianie szacunku do prawa i wdrażanie do wartościowania w oparciu o normy; kształtowanie postaw tolerancji wobec ludzi o innych poglądach i zasadach.

3.Wolność osobista i jej różne rozumienie,

4.Kształtowanie odpowiedzialności za czyny.

5. Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra i zła.

6. Kształtowanie umiejętności poszanowania mienia.

7.FAIRPLAY -zasady sportowego współzawodnictwa.

 

Utrwalanie poczucia tolerancji wobec ludzi o odmiennych poglądach i zasadach postępowania.

Podawanie przykładów dobrego i złego postępowania (utwory literackie, filmy, postacie historyczne, wydarzenia codzienne).

Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie.

Egzekwowanie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Organizowanie akcji charytatywnych.

Autorytety i wzory osobowe.

godzina wychowawcza kl 6

historia kl 4

j.polski kl 5

godzina wychowawcza kl 5godzina wychowawcza kl 6

co roku - Samorząd Uczniowski

godzina wychowawcza kl 5

Okazuje szacunek dla innych ras,kultur, religii

Potrafi odróżniać dobro od zła.

Przejawia gotowość ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

Posiada odwagę cywilną

Ma poczucie odpowiedzialności

za postępowanie swoje i kolegów.

 

Wychowanie obywatelskie i społeczne

 

1. Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania.

2.Postawy społeczne i aspołeczne

3. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego

4. Rozwijanie samorządności uczniowskiej

prawa i obowiązki obywatelskie

5.Praca i jej wartość dla człowieka
„Bez pracy nie ma kołaczy”
Uczestnictwo w grupie,
Zmiana wizerunku społecznego roli kobiety.

Zapoznanie z prawami człowieka, dziecka, ucznia

Ukazywanie przykładów postaw społecznie pożądanych ;przestrzeganie norm obowiązujących w społeczeństwie.

Wybory do Samorządu Klasowego i Uczniowskiego

Współpraca Samorządu z innymi organami szkoły

Praca na rzecz szkoły i środowiska

godzina wychowawcza -co rokugodzina wychowawcza kl 4

 

Ma świadomość swoich praw i umiejętność dostrzegania sytuacji kiedy nie są one respektowane

Wykazuje poszanowanie mienia własnego i społecznego

Potrafi przeprowadzić demokratyczne wybory

Okazuje szacunek dla pracy i rozumie jej znaczenie w życiu indywidualnym i społecznym

Ma świadomość potrzeby równouprawnienia kobiet i mężczyzn

Wychowanie regionalne

1.”Mała Ojczyzna”, poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

2. Rozwój postaw związanych z tożsamością regionalną,

Poznawanie historii miejscowości i regionu i jej związków z historią i tradycją własnej rodziny.

Poznawanie lokalnych i regionalnych tradycji, świąt, obyczajów i zwyczajów.

Korowód ostatkowy „KOZA”

Poznawanie i popularyzowanie zabytków kultury w naszym regionie (Ludzisko, Janikowo, Inowrocław, Powiat Inowrocławski)

godzina wychowawcza kl 4 ( w ramach Programu wiedzy o patronie szkoły)

historia kl 4-6

co rokuco rokuprzyroda kl 4

Rozumie pojęcie „Mała Ojczyzna” Zna swój region (miejscowości, zabytki itd.)

Zna osoby związane z regionem.

Świadomie i aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty lokalnej.

Ma poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej i regionalnej

Wychowanie patriotyczne

1. Rozwijanie postawy patriotycznej; kształtowanie szacunku dla własnego państwa

2.Symbole i święta narodowe, państwowe i religijne;

3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w obchodach świąt państwowych

4.Podtrzymywanie i rozwój tradycji szkoły

5. Poznawanie historii szkoły, patron szkoły

6.Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej

 

Zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi;wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie szacunku wobec nich.

Organizowanie obchodów świąt państwowych i rocznic.

Poznawanie sylwetek wielkich Polaków – budzenie dumy narodowej z przynależności do Państwa Polskiego.

Poznanie sylwetki patrona szkoły – Jana z Ludziska

Zapoznanie z państwami unii europejskiej i wybranymi instytucjami międzynarodowymi.

Opieka nad lokalnymi miejscami pamięci narodowej.

historia kl 4wg kalendarzagodzina wychowawcza kl 5

realizacja Programu wiedzy o patronie szkoły (kl 4-3h, kl5-5l, kl6-4l)

godzina wychowawcza kl 5

co roku_ Św. Zmarłych

Zna hymn narodowy oraz symbole narodowe.

Zna utwory o tematyce historyczno – patriotycznej.

Wykazuje odpowiednie zachowanie się w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

Zna historię szkoły i sylwetkę Jana z Ludziska

Zna państwa unii europejskiej i wybrane instytucje międzynarodowe.

Wychowanie “do kultury”.

1. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.

2. Wdrażanie do kultury języka.

3. Poznawanie dorobku kultury w poszczególnych dziedzinach.(“Mała Ojczyzna”)

4. Wdrażanie do twórczego uczestnictwa w kulturze.

Poznawanie zasad kulturalnego zachowania się: formy grzecznościowe szacunek dla innych

Egzekwowanie kultury języka.

Udział w działalności kulturalnej na terenie szkoły.

Udział w działalności kulturalnej poza szkołą.

godzina wychowawcza kl 4

język polski kl 4cały czaswg kalendarza imprez

Szkolny konkurs dobrych obyczajów

Świadomie stosuje zasady kulturalnego zachowania się

Okazje szacunek dorosłym, rówieśnikom i młodszym.

Właściwie zachowuje się podczas imprez kulturalnych.

Przestrzega kultury języka polskiego.

Wychowanie ekologiczne

1.Uświadamianie całej społeczności szkolnej potrzeby troski o ochronę środowiska naturalnego.

1.Uczenie kultury ekologicznej.

2. Podawanie przykładów dobrego i złego postępowania wobec środowiska naturalnego.

3. Udział w pracach na rzecz środowiska.

4. Udział w akcjach ekologicznych

- sprzątanie świata,segregacja odpadów

5. Organizowanie imprez ekologicznych – Dzień Ziemi.

godzina wychowawcza kl 5przyroda

co roku

Potrafi rozpoznawać dobre i złe zachowania wobec środowiska naturalnego

Wykazuje poczucie odpowiedzialności i troski wobec naszej planety Ziemi.

Świadomie i aktywie uczestniczy w akcjach ekologicznych.

Wykazuje nawyki proekologiczne: oszczędzanie wody i energii elektrycznej, segregacja odpadów.

 

 

 

 

VII.EWALUACJA

 

1.Szkolny Program Wychowawczy (SPW) jest poddawany ewaluacji raz w roku szkolnym.

 

2.Wnioski o jego modyfikację składać mogą:dyrektor, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.