| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Program profilaktyki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18 /2013 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w statucie szkoły

 

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANA Z LUDZISKA W LUDZISKU

(uchwalony w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Ludzisku w dniu 27 września 2013 roku)

 

I.PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)

Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

II.WSTĘP

Szkolny program profilaktyki adresowany jest do uczniów, wszystkich nauczycieli i rodziców. Ma pomóc w aktywnym współdziałaniu nauczycieli i rodziców na rzecz rozwoju ucznia, troski o jego zdrowie, bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, oraz przeciwdziałaniu wielu zagrożeniom życia codziennego.

 

III.CELE PROGRAMU

1.Kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

2.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń wobec siebie i innych.

3.Kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń;wyrabianieczujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

4.Kształtowanie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia swojego i innych.

5.Budowanie zaufania wobec osób i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

 

IV.OCZEKIWANE EFEKTY

1. Bezpośrednie

dziecko:

a) ma poczucie bezpieczeństwa

b)jest świadome swoich praw

c)potrafi rozpoznać i zdefiniować zagrożenia

d) wie do kogo może zwrócić się o pomoc

e) rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio na nie reaguje

2. Odroczone w czasie

dziecko:

potrafi prowadzić zdrowy tryb życia

potrafi być asertywne

potrafi odróżniać fikcję od rzeczywistości w życiu codziennym

potrafi unikać zagrożeń życia codziennego

 

V.ORGANIZACJA

1.Osoby odpowiedzialne

a) za przebieg i realizację programu odpowiedzialni są: dyrektor szkoły ,wychowawcy, pedagog szkolny, pielęgniarka

b) program jest realizowany na terenie szkoły

c) program jest realizowany przez cały rok szkolny

2.Metody realizacji

 1. szkolny projekt profilaktyczny - określa zadania do realizacji

 2. pogadanki i prezentacje na lekcjach wychowawczych

 3. działalność plastyczna

 4. udzielanie pomocy osobom zagrożonym w dotarciu do odpowiednich instytucji,w których udzielana jest pomoc specjalistyczna .

 5. zajęcia profilaktyczne z pedagogiem szkolnym.

 6. prowadzenie pogadanek i prelekcji przez specjalistów

 7. organizowanie spektakli profilaktycznych.

 8. szkolny tydzień profilaktyki ( wg scenariusza)

  - konkurs plastyczny

  - konkurs tematyczny

 9. zajęcia dla rodziców

 10. wywiady w środowisku uczniowskim

-rozmowy z rodzicami

-rozmowy indywidualne z uczniem

3.ZASOBY

a) baza Szkoły Podstawowej w Ludzisku

b) nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ludzisku

 1. specjaliści zewnętrzni

 

 

 

 

 

 

VI.SZKOLNY PROJEKT PROFILAKTYCZNY

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

lp

Cele operacyjne

Zadania

Oczekiwane efekty - dziecko:

1

Potrafimy dbać o własne zdrowie

Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie;

Poznajemy zasady zdrowego trybu życia
Poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku i niebezpieczeństwa z nimi związane

Uczestniczymy w zabawach i grach sportowych na świeżym powietrzu.

zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
orientuje się w podstawowych zasadach zdrowego stylu życia
nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody( oparzenia słoneczne odmrożenia i przeziebienia)
potrafi dopasować ubiór do warunków pogodowych

2

Potrafimy być bezpieczni

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Poznajemy zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt

Poznajemy zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z pogody

Szkodliwość lekarstw i domowych środków chemicznych

Bezpieczne miejsce zabaw

wie, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie, wie że Internet moąe być bardzo niebezpieczny

orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

rozpoznaje zagrożenia i potrafi ich unikać

wie gdzie można otrzymać pomoc,

umie o nią poprosić;

wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, srodków ochrony roślin,nawozów);

wie gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie ( droga publiczna, gospodarstwo rolne, zbiorniki wodne, lodowisko)

 

3

Potrafimy wezwać pomoc

Poznajemy sposoby wzywania dla kogoś pomocy

Dziecko potrafi wezwać pomoc w tym telefonicznie na numer 112

 

 

I ETAP EDUKACYJNY I-III

 

 

lp

Cele operacyjne

Zadania

Oczekiwane efekty - dziecko:

1

Potrafimy dbać o własne zdrowie

Wdrażanie dzieci do dbałości o własne zdrowie

a) dbałość o prawidłową postawę ciała

b) zapobieganie chorobom

c) właściwie zachowanie się w sytuacji choroby

Szkodliwość lekarstw i domowych środków chemicznych

Szkodliwość środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie rolnym

dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole

wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez:

szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny (osobistej i odzieży)

wie że nie należy przychodzić do szkoły kiedy jest się chorym

wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych

(np. środków czystości, środków ochrony

roślin, nawozów);

2

Potrafimy dbać o własne bezpieczeństwo

Poznajemy bezpieczne miejsca do zabaw i gier ruchowych;

Wdrażanie dzieci do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych

Wdrażanie dzieci do bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń technicznych zwłaszcza maszyn i urządzeń rolniczych

wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;

wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze)

wie jak korzystać ze środków komunikacji; wie,

jak trzeba zachować się w sytuacji

wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń

technicznych zwłaszcza maszyn i urządzeń rolniczych

potrafi powiadomić dorosłych o wypadku,

3

,,Przyjaciele dzieci”

Poznajemy osoby i instytucje pomagające dzieciom, z adresami ,numerami telefonów i sposobem dotarcia do nich

 

zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego,

straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

4

,,Mapa zagrożeń bezpośrednich”

Poznajemy rodzaje zagrożeń dla młodego człowieka,potrafimy je nazwać , zdefiniować i rozpoznać:

a) przemoc, agresja, niebezpieczne zwierzęta, trujące rośliny, alkohol, nikotyna,narkotyki,zły dotyk,dopalacze

zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;

zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta)

orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin,

(np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji

zagrożenia

5

Niebezpieczne zjawiska

Poznajemy niebezpieczne zjawiska i ich przyczyny:

a) zjawiska przyrodnicze

b) przyczyny pożarów: niedopałki papierosów, wypalanie traw, zabawy zapałkami

zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan,

powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

6

Ja i mój komputer

Zagrożenia związane z komputerem i Internetem

a) szkodliwość dla zdrowia

b) niebezpieczeństwa wynikające z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,

zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów i potrafi na nie odpowiednio zareagować

stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu

wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza

kontakty społeczne,

 

7

Potrafimy udzielić pierwszej pomocy

Poznajemy sposoby udzielania pierwszej pomocy

dziecko potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia, zasłabnięcia,utraty przytomności,
potrafi ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bocznej ustalonej.
potrafi wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie

 

 

II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VI

 

lp

Tematyka

Zadania

Realizacja

Oczekiwane efekty - dziecko:

1

Szlachetne zdrowie”

Wdrażanie dzieci do dbałości o własne zdrowie

a) dbałość o prawidłową postawę ciała

b) zapobieganie chorobom

c) właściwie zachowanie się w sytuacji choroby

d) higiena osobista i otoczenia

godzina wychowawcza kl 5,

 

stosuje profilaktykę zdrowotną

stosuje aktywne formy spędzania czasu wolnego

wie jak należy postępować w przypadku choroby

2

Tworzymy mapę ,,Przyjaciół dzieci”

Poznajemy osoby i instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.

,,Drzewo zaufania”-wymieniamy osoby którym można się zwierzyć w przypadku niepokojących sytuacji

Zajęcia z pedagogiem szkolnym kl.4

zna osoby i instytucje pomagające dzieciom z adresami ,numerami telefonów i sposobem dotarcia do nich

3

Substancje szkodliwe i ich wpływ na organizm człowieka,

Skutki używania środków psychoaktywnych,nadużywania leków oraz innych nałogów,

  

godzina wychowawcza kl 5,

 

 

 

potrafi rozpoznać i zdefiniować zagrożenia:

alkohol,nikotyna, narkotyki, leki, dopalacze,

 

 

My też możemy być ukarani

Odpowiedzialność małoletniego wobec prawa:

a) naruszenie nietykalności cielesnej,

b)kradzieże

c)uszkodzenie, zniszczenie mienia (np. graffiti)

d)ubliżanie, groźby karalne

godzina wychowawcza kl 6

Wie, że nie jest bezkarne mimo młodego wieku. Rozumie, że za zachowania niezgodne z prawem będzie ponosił konsekwencje.

4

Czy komputer może być groźny?

Poznajemy zagrożenia związane z grami komputerowymi i InternetemPortale społecznościowe - niebezpieczeństwa wynikające z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,

Erotyka i pornografia

godzina wychowawcza kl 5,

 

potrafi odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać z komputera

odróżnia fikcję od rzeczywistości w grach komputerowych

5

Nie dajmy sobą manipulować

Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.

Stronniczośćprzekazu medialnego
Informacja czy perswazja?

Jawne i niejawne funkcje środków informacyjnych

godzina wychowawcza kl 4 (Reklamy zachętą do zakupów),

 

godzina wychowawcza kl 6 (Manipulowanie opinią publiczną)

potrafi świadomie i odpowiedzialnie korzystać z telewizji i prasy

odróżnia fikcję od rzeczywistości w przekazach medialnych.

6

Czy warto mówić NIE?

Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.

Uczymy się wyrażać własne zdanie

Używanie komunikatu „NIE”

Namawianie i presja ze strony innych

godzina wychowawcza kl 6,

potrafi być asertywne,

wie że dziecko nie jest bezbronne

odróżnia ,,propozycję do przyjęcia „ od propozycji nie do przyjęcia”

potrafi używać komunikatu JA w sytuacjach trudnych

7

Reagowanie na przemoc - nauka interwencji

Udzielanie sobie pomocy, współpraca w grupie,

empatia.

Przeciwdziałanie wykluczeniu z grupy rówieśniczej.

Rozpoznawanie ofiary i sprawcy

a) przemoc

b) agresja

godzina wychowawcza kl 4,

godzina wychowawcza kl 6,

potrafi rozpoznać przypadki przemocy wobec siebie oraz innych

rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje

 

8

Każdy konflikt można rozwiązać

Mediacja Negocjacja jako sposób rozwiązywania problemów

-uczenie dzieci mediacji

- pojęcie zadośćuczynienia

-uczenie umiejętności wybaczania sobie nawzajem

Kontrakt jako element rozwiązania konfliktu

godzina wychowawcza kl 5,

W sytuacjach potrzebnych

przyswaja sobie metody i techniki mediacyjnego i negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

 

9

Dobre i złe sekrety

Uczymy się rozpoznawać dobre sekrety( sprawiają dziecku przyjemność i można się bez lęku podzielić z innymi)

Uczymy się rozpoznawać złe sekrety (trzyma się je ze strachu lub wstydu z obawy ukarania, ośmieszenia, poniżenia)

Molestowanie i wykorzystywanie seksualne, przypadki nierządu wśród nieletnich.

godzina wychowawcza kl 6

potrafi odróżnić jedne od drugich

wie komu można się zwierzyć ze złego, bolesnego sekretu

wie co to jest zły dotyk wie do kogo może zwrócić się o pomoc

10

Jestem bezpieczny w domu i na drodze

Maszyny, instalacje oraz urządzenia gospodarstwa domowego; Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym;

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

godzina wychowawcza kl 5

 

co roku -dojazdy,

-Bezpieczne wakacje,

-Bezpieczne ferie

karta rowerowa-kl 4

potrafi bezpiecznie postępować w środowisku technicznym.

porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta

11

Zagrożenia cywilizacyjne

Poznawanie zagrożeńcywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania wobec nich.

 

godzina wychowawcza kl 5,

wie jak się zachować w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwo palnymi,

wybuchowymi, niewybuchami i niewypałami.

12

Niebezpieczne zjawiska naturalne

Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi (powodzią, pożarem, burzą,huraganem, mrozem, słońcem).

godzina wychowawcza kl 4,

co roku - Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie

zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan,

powódź, pożar,mróz i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

13

I Ty możesz uratować komuś życie

Zasady udzielania pierwszej pomocy,

telefony alarmowe

Lekcje wychowania fizycznego
Szkolny tydzień udzielania pierwszej pomocy

dziecko potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia, zasłabnięcia,utraty przytomności,
potrafi ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bocznej ustalonej.
potrafi wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie

14

Warto się różnić -nie widzimy rzeczy, takimi jakimi są, widzimy je takimi, jakimi my jesteśmy.

 

Działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły by szkoła była miejscem wolnym od stereotypów i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

 

 

 

 

 

 

 

Godziny wychowawcze
Formy wizualne
Prezentacja wykonana przez uczniów
-mechanizm dyskryminacji i wykluczenia
-mowa nienawiści
-przestępstwo z nienawiści

Uczeń reprezentuje postawę równościową
Potrafi reagować i przeciwdziałać przemocy zarówno w sytuacji

osoby doświadczającej nierównego traktowania, jak też w sytuacji świadka dyskryminacji oraz osoby dyskryminującej.
Uczeń wykazuje odwagę cywilną i odpowiedzialnosć za za reagowanie i

przeciwdziałanie dyskryminacji oraz przemocy,

 

VII. EWALUACJA

1.Szkolny Program Profilaktyki (SPP) jest poddawany ewaluacji raz w roku szkolnym.
2.Wnioski o jego modyfikację składać mogą:dyrektor,nauczyciele ,rodzice oraz uczniowie.